Общи условия


С настоящите Общи условия се урежда провеждането на Игра, организирана от КуестУърлд ЕООД, ЕИК 205021534 , със седалище и адрес на управление област София - град, община Столична, гр. София, Младост 2, бл. 224 , представлявано от Атанас Стефанов Дойчинов; наричан за краткост Организатор 1. Провеждане на Играта 1.1. В Играта могат да участват лица, навършили 18-годишна възраст. Лица под 18 години могат да участват в Играта, но само с възрастен придружител, който да плати таксата за участие от тяхно име. 1.2. Играта се провежда при задължително спазване на установените правила за участие в нея. 1.3. В Играта могат да вземат участие минимум двама души и максимум шестима души. 2. Закупуване на услугата 2.1. При закупуването на код за Играта участниците доброволно предоставят личните си данни - имена, телефонен номер, и-мейл адрес. Организаторът съхранява личните Ви данни според изискванията на българското законодателство и има право да ги използва с цел да ви информира за предстоящи оферти свързани с предлаганите услуги и продукти. 2.2. Лицето, което прави покупката е изцяло отговорно за правилното въвеждане на личните си данни във формата за плащания и гарантира истинността им. 2.3. С натискането на бутона “Плати” играчът се съгласява с настоящите общи условия. 2.4. Сделката се счита за сключена с получаване на плащането от страна на Играча и изпращане на код за игра от страна на Организатора. 2.5. Играчът има право да получи парите си обратно в 14-дневен срок от датата на покупката, при условие, че кодът за игра НЕ е бил активиран. 3. Безопасност 3.1. Участието в Играта е на собствена отговорност и Организаторът не носи никаква отговорност за щети причинени на участниците при неспазване на правилата. Организаторът не носи отговорност за инциденти, които могат да възникнат по време на Играта. Всички играчи са длъжни сами да се грижат за личната си безопасност по време на Играта. 3.2. В Играта не могат да участват лица в нетрезво състояние или под влияние на наркотични вещества. 4. Авторски права Участниците се задължават да не разкриват никакви детайли от естеството на играта директно, индиректно или чрез интернет и социалните мрежи. Всяка информация относно Играта представлява търговска тайна и е конфиденциална. Забранява се копирането, разпространяването или създаването на други игри, които могат да се считат за производни на Играта. Организаторът на играта си запазва правото да предприеме правни действия срещу всяко лице, което е извършило нарушение на правото на интелектуална собственост. Организаторът си запазва правото да променя, премахва и добавя правила към настоящия документ, без да известява участниците в играта.Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни Комисия за защита на личните данни Адрес: София, 1592, проф. Цветан Лазаров 2 тел. 02 915 3 518 уебсайт www.cpdp.bg КуестУърлд (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“)осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка. Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на интернет страницата questworld.bg и приложението Questworld и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание: Изрично получено съгласие от Вас като клиент; Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас; Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора; За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна; Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на интернет страницата questworld.bg и приложението Questworld и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели: създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на интернет страницата и мобилното приложение; счетоводни цели; статистически цели; защита на информационната сигурност; обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга. изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални предложения при изразено от Вас желание; Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни. При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като клиенти, за следните цели: Регистрация на клиент в интернет страницата или приложението и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на интернет страницата или мобилното приложение и предоставяне на данни за контакт, за да бъде изпратен код за игра или спечелена награда. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента за услугите, по отношение на които може да се упражнят тези права. Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят. Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. Дружеството не събира данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техен родител или законен представител. Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания: Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име и др.) Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в интернет страницата или мобилното приложение, както и 3) за изпращане на информационен бюлетин, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности. Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация или извършване на поръчка без регистрация в интернет страницата или мобилното приложение, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин и имейли се обработват на дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR. Данни за извършване на доставка на код за игра (телефон/ мейл) Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба и предоставяне на код за игра. Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация или извършване на поръчка без регистрация на интернет страницата или мобилното приложение, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данни от профилите Ви в социални мрежи (публично-достъпната информация от профилите Ви в Google+, Facebook) Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него и 2) за целите на регистрация на потребител в интернет страницата или мобилното приложение. Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в интернет страницата или мобилното приложение чрез профил в социална мрежа, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Срок на съхранение на личните ви данни Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в интернет страницата или мобилното приложение. След заличаване на профила ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност). Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на интернет страницата или мобилното приложение, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок. Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго. Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката. Предаване на Вашите лични данни за обработване Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст. Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в онлайн магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате интернет страницата или мобилното приложение и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация. Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент. Право на достъп Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. Право на коригиране или попълване Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора. Право на изтриване („да бъдеш забравен“) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; личните данни са били обработвани незаконосъобразно; личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора; личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация: информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес; техническа информация за функционирането на интернет страницата или мобилното приложение, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност; електронна поща, с която сте извършили регистрация в интернет страницата или мобилното приложение. За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да предприемете следните стъпки: Да подадете заявка по имейл; Да представите уникален идентификационен код за извършване на действието, който ще Ви бъде изпратен по имейл на имейл адреса, свързан с направената регистрация в онлайн магазина; Да се легитимирате като притежател на акаунта; След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с посочените по-горе стъпки, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3. Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката. С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате интернет страницата или мобилното приложение. Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. Право на ограничаване Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато: оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси. В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Дружеството ще преустанови обработката вашите данни. Право на преносимост Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора: да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор; да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора с искане по имейл. Право на получаване на информация Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Право на възражение Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако: е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; уведомяването би изисквало непропорционални усилия. Лица, на които се предоставят личните ви данни За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предоставя Ваши данни на следните обработващи лични данни: Обработващ лични данни Цел на обработването на лични данни Доставчик Извършване на доставка до адрес Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: Комисия за защита на личните данни Адрес: София, 1592, проф. Цветан Лазаров 2 тел. 02 915 3 518 уебсайт www.cpdp.bg Дружеството може да изменя Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си.